Artikel 1. Definities

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Web2Get

2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Web2Get

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Web2Get gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Web2Get verrichtte handelingen.

2. Door ondertekening van een overeenkomst met Web2Get een door Web2Get gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Web2Get en dat hij of zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Web2Get en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. De door Web2Get gemaakte offertes zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven.

2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Web2Get zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Web2Get niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Web2Get gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Web2Get van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website en/of software wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.

4. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Web2Get niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Web2Get.

5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 30 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Web2Get aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.

7. Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt één maand voor de vervaldatum van de domeinnaam. In geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen. Na het vervallen zal de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden.

8. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

9. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.

10. De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,-.

11. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Web2Get wordt hierbij uitgesloten.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.

2. Web2Get mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

3. Opdrachtgever is gehouden de instructies van Web2Get omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.

4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

5. De Opdrachtgever is gehouden een lege web hosting omgeving te bieden indien de website bij een derde host wordt gebouwd.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

1. Web2Get zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Web2Get de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2. Web2Get is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.

3. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van kleine wijzigingen aan teksten en afbeeldingen door Web2Get zijn inbegrepen, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid om één (1) keer per maand alle wijzigingen in één keer aan te leveren conform de aanleveringsspecificaties van Web2Get. Uitgedrukt in tijd mogen de kleine wijzigingen samen Web2Get maximaal 15 minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden op geen enkele manier tegoeden opgebouwd wanneer opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service.

4. Web2Get is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website tenzij anders overeengekomen. Echter, zij zal dit alsnog dagelijks laten uitvoeren door een derde partij indien web hosting bij haar plaats vindt. Backups worden steeds zeven dagen bewaard. Daarna worden ze overschreven. Voor het terug laten zetten van een backup rekent Web2Get aan opdrachtgever kosten door.

5. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Web2Get steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Web2Get het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

7. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Web2Get zijn verstrekt, heeft Web2Get het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

8. Indien door Web2Get of door Web2Get ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 7. Meerwerk

1. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Web2Get Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

2. Na het ondertekenen van een overeenkomst met Web2Get, het elektronisch indienen van een opdracht zoals via het verzilverings- en/of het orderformulier, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

 

Artikel 8. Duur en beëindiging

1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.

2. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van 2 jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst ten allen tijde worden opgezegd met inachtneming dat de gemaakte kosten niet worden vergoed en het verschuldigde bedrag moet worden afbetaald.

3. Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming dat de gemaakte kosten niet worden vergoed. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst ten allen tijde worden opgezegd met inachtneming dat de gemaakte kosten niet worden vergoed en het verschuldigde bedrag moet worden afbetaald.

4. Web2Get kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Web2Get gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden met inachtneming dat de gemaakte kosten niet worden vergoed en het verschuldigde bedrag moet worden afbetaald.

5. Web2Get heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Web2Get niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Web2Get zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Web2Get kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

6. In geval van beëindiging van de hostingovereenkomst, zonder verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt de web hosting account met alle inhoud verwijderd.

 

Artikel 9. Levering en levertijd

1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.

2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomen af te nemen onverlet.

3. Web2Get rekent een levertijd van een tot acht weken. Bij afwijkende levertijden zoals bij spoedopdrachten geldt dat de levertijd onder voorbehoud is.

4. De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website.

5. 7 dagen of eerder na ontvangst van het concept wordt de website opgeleverd.

 

Artikel 10. Intellectueel eigendom

1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Web2Get, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Web2Get daartoe bevoegd.

2. De door Web2Get bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Web2Get.

3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Web2Get te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.

5. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Web2Get van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Web2Get sluit met haar Opdrachtgevers.

6. Alle door Web2Get ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Web2Get voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.

2. De aansprakelijkheid van Web2Get zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.

3. De Opdrachtgever is gehouden Web2Get te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Web2Get in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.

4. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle content op de website.

5. Web2Get is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Web2Get kenbaar behoorde te zijn.

6. Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te woorden geïnterpreteerd.

7. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.

8. Web2Get is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Web2Get ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.

9. Web2Get maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Web2Get is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaam registrant of anderen waarop Web2Get geen invloed kan uitoefenen.

10. Web2Get is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Web2Get doorgevoerd.

11. Web2Get is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaam registrant.

12. Web2Get is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Web2Get aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.

13. Web2Get maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Web2Get is niet verantwoordelijk voor het niet langer correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.

14. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Web2Get vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Web2Get. Web2Get is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

 

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

1. In geval van overmacht is Web2Get gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten waarbij een deel van de gemaakte kosten zullen worden terug betaald, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Web2Get kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

3. In geval van ontbinding is artikel 8.6 van deze voorwaarden toepasselijk.

 

Artikel 13. Diverse bepalingen

1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen Web2Get en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

3. Web2Get kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

4. Web2Get heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 14. Privacy bepalingen

1. Uw persoonsgegevens worden door Web2Get gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Web2Get verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd [23-12-2023]

Bel ons!

+31 6 85 88 74 27

Adres

Lensveltlaan 21
3431 RG Nieuwegein

Web2Get
Btw-nummer: NL248289469B01
KVK-nummer: 67256112
IBAN: NL43 INGB 0007 1107 04
BIC: INGBNL2A

Copyright © 2024 Web2Get.nl All Rights Reserved.